Chci voucher 1+1 Chci pomáhat
Skip to content

Obchodní podmínky

SMLOUVA O MARKETINGOVÉ SPOLUPRÁCI
uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) mezi
Jméno společnosti
IČO: 123456
DIČ: CZ0123456
se sídlem: adresa
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxxxxx soudem v xxxxx, oddíl BXXXVI, vložka xxxx (dále jen
„Partner“)
a
HOPI CEE FISH HUB s.r.o.
IČO: 06617883
DIČ: CZ06617883
se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40659
(dále jen „HOPI CEE FISH HUB“)
(Partner a HOPI CEE FISH HUB dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každá samostatně jako
„Smluvní strana“)
PREAMBULE
(A) HOPI CEE FISH HUB podniká v oblasti logistiky a zpracování čerstvých ryb a mořských plodů
v regionu střední a východní Evropy.
(B) Za účelem podpory trendu růstu spotřeby ryb a mořských plodů HOPI CEE FISH HUB zamýšlí
v období od 25. září do 1. října 2023 v České republice uspořádat gastronomický festival
zaměřený na konzumaci a přípravu slávek pod názvem Czech Mussel Week (dále jen „CMW“).
(C) Partner je provozovatelem restaurace jméno a adresa provozovny, ve které nabízí, případně
během CMW má zájem nabízet, pokrmy připravené ze slávek (dále jen „Restaurace“).
(D) Partner má zájem spolupracovat s HOPI CEE FISH HUB při pořádání CMW a zapojit Restauraci
do účasti na CMW.
(E) Smluvní strany mají zájem touto Smlouvou si sjednat podmínky účasti Restaurace na CMW a
jednotlivá plnění, která si Smluvní strany při pořádání CMW vzájemně poskytnou.
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Předmětem této Smlouvy je vzájemná marketingová spolupráce Smluvních stran v rámci CMW
za účelem šíření povědomí spotřebitelů o konzumaci slávek.
1.2 Tato Smlouva stanovuje vzájemná práva a povinnosti obou Smluvních stran v rámci pořádání
CMW.
2. POSTUP PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A REGISTRACE RESTAURACE K ÚČASTI NA PMW
2
2.1 Za účelem registrace Restaurace k účasti na CMW Partner před uzavřením této Smlouvy vyplnil
registrační formulář zpřístupněný na internetových stránkách CMW http://czechmusselweek.cz/
(dále jen „Web CMW“). Prostřednictvím registračního formuláře Partner společnosti HOPI CEE
FISH HUB sdělil identifikační a kontaktní údaje Partnera a Restaurace a provedl výběr
velkoobchodu, který bude Restauraci v průběhu doby trvání CMW zavážet zbožím.
2.2 Text této Smlouvy byl Partnerovi zpřístupněn po vyplnění a odeslání registračního formuláře
společně s výzvou k úhradě poplatku za účast Restaurace na CMW. Souhlas s návrhem této
Smlouvy Partner potvrdí provedením úhrady poplatku a podpisem této Smlouvy.
2.3 HOPI CEE FISH HUB je povinna po obdržení úhrady poplatku za účast Restaurace na CMW
zařadit Restauraci do seznamu restaurací účastnících se CMW na Webu CMW.
3. POPLATEK ZA ÚČAST RESTAURACE NA CMW
3.1 Za umožnění účasti Restaurace na CMW je Partner povinen společnosti HOPI CEE FISH HUB
uhradit poplatek ve výši xxxxx Kč (částka slovně). Výše poplatku bude navýšena o daň z přidané
hodnoty ve výši stanovené podle příslušných právních předpisů.
3.2 Partner je povinen poplatek za účast Restaurace na CMW uhradit platební kartou v sekci Webu
CMW pro zúčastněné restaurace. Partner je povinen platbu provést neprodleně, nejpozději však
následující pracovní den po potvrzení účasti Restaurace na CMW. HOPI CEE FISH HUB
Partnerovi vystaví daňový doklad na poplatek po přijetí úhrady poplatku.
3.3 V případě, že Partner neprovede úhradu poplatku v souladu s předchozím odstavcem, je HOPI
CEE FISH HUB oprávněna zpětně účast Restaurace na CMW odmítnout.
4. POVINNOSTI HOPI CEE FISH HUB
4.1 HOPI CEE FISH HUB je povinna Restauraci poskytnout marketingový starter pack, jehož kupní
cena včetně DPH je zahrnuta v ceně poplatku dle 3.1 sestávající z:
i. 1 kus vlajky CMW k umístění před dveře hlavního vstupu do Restaurace (pro prvních 190
restaurací); Partner je srozuměn, že tento artikl bude navrácen zpět HOPI CEE FISH HUB
jakmile CMW proběhne.
ii. 1 kus nálepky CMW na dveře hlavního vstupu do Restaurace;
iii. 7 kusů plakát CMW vel. A3
iv. 2 kusy plakát CMW vel. A1
v. 15ks CMW reklamní stojánek na stůl
vi. 250ks jednorázové prostírání
vii. 125ks jednotlivých vlhčených ubrousků
4.2 HOPI CEE FISH HUB je povinna marketingový starter pack podle předchozího odstavce doručit
na adresu Restaurace, případně na jinou adresu, kterou jí Partner sdělí v dostatečném předstihu.
4.3 HOPI CEE FISH HUB je povinna zajistit propagaci Restaurace na Webu CMW formou umístění
loga Restaurace a aktivního odkazu na internetové stránky Restaurace. Partner je povinen dle
pokynu správce Webu CMW předložit své logo buďto ve vektorovém nebo bitmapovém formátu.
Propagaci podle tohoto odstavce je HOPI CEE FISH HUB povinna zajišťovat nejméně v období
od přijetí úhrady poplatku za účast Restaurace na CMW do 1. října 2023.
4.4 Za účelem možnosti získat nové zákazníky pro Restauraci je HOPI CEE FISH HUB povinna
zajistit (i) systém poukázek na 1+1 pokrm zdarma (viz. dále) během CMW, přičemž HOPI CEE
3
FISH HUB je povinna akceptovat veškeré vouchery, které Partner HOPI CEE FISH HUB předloží
k proplacení.
4.5 HOPI CEE FISH HUB je dále povinna zajistit marketingovou kampaň pro CMW, a to
prostřednictvím reklamního prostoru v rozhlasovém vysílání, reklamních kampaní na sociálních
sítí, tzv. out-of-home reklamních kampaní a zapojení influencerů. Hodnota marketingové
kampaně bude činit nejméně 4 900 000 Kč, přičemž Partner může požádat HOPI CEE FISH HUB
nejdříve 6.10 a nejpozději 20.10. o doložení skutečnosti, že HOPI CEE FISH HUB vynaložilo
prostředky dle 4.5.
5. SYSTÉM POUKÁZEK NA SLEVU Z CENY VYBRANÉHO POKRMU BĚHEM CMW
5.1 HOPI CEE FISH HUB zajistí pro zákazníky možnost na Webu PMW vygenerovat poukázku na
akci 1+1, tedy k vybraným pokrmům připravovaných ze slávek podávaných v Restauraci
v hmotnosti nad 400 g dostane zákazník další takový pokrm zdarma (dále jen „Voucher 1+1“).
Partnerem navrhnutá cena příslušného vybraného pokrmu podléhá odsouhlasení ze strany HOPI
CEE FISH HUB. HOPI CEE FISH HUB zajistí, že každý Voucher 1+1 bude označen jedinečným
QR kódem. Vzor Voucheru 1+1 je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Další podmínky týkající se
vystavování Voucherů 1+1 stanoví HOPI CEE FISH HUB.
6. SYSTÉM POUKÁZEK NA ÚHRADU CELKOVÉ ÚTRATY ZA KONZUMACI V RESTAURACI
6.1 HOPI CEE FISH HUB bude tisknout pro vybrané partnery CMW, ambasadory a influencry
poukázky na úhradu celkové útraty za konzumaci v Restauraci ve výši 500 Kč (dále jen „Voucher
500 Kč“). Zákazník, který použije voucher pří návštěvě má nárok si koupit cokoli z menu a aktuální
nabídky restaurace. Vzor Voucheru 500 Kč je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, každý voucher
má navíc unikátní devítimístné číslo ve formátu: CMW********* a na zadní straně se nachází otisk
razítka HOPI CEE FISH HUB s.r.o. s podpisem jednatele společnosti. Další podmínky týkající se
vystavování Voucherů 500 Kč stanoví HOPI CEE FISH HUB, přičemž HOPI CEE FISH HUB je
povinna akceptovat veškeré vouchery, které Partner HOPI CEE FISH HUB předloží k proplacení,
pokud tyto vouchery budou splňovat veškeré definiční prvky těchto voucherů dle Smlouvy.
6.2 HOPI CEE FISH HUB je povinna Partnerovi hodnotu zákazníky uplatněných Voucherů 500 Kč
v plné výši nahradit. Hodnotu zákazníky uplatněných Voucherů 500 Kč HOPI CEE FISH HUB
Partnerovi nahradí nejpozději do 30 dnů poté, co Partner doručí uplatněné Vouchery 500 Kč
na adresu sídla HOPI CEE FISH HUB. Zásilku obsahující Vouchery 500 Kč je Partner povinen
označit nápisem „CZECH MUSSEL WEEK“. Vouchery mohou být poslány i elektronickou formou
emailem na adresu lfeuvre@hopifishhub.eu. Email musí obsahovat fotografie všech voucherů
včetně jejich unikátních čísel a fakturu na celkovou částku bez DPH.
4
7. POVINNOSTI PARTNERA
7.1 Partner je povinen zajistit, že v Restauraci bude během CMW nabízen a podáván alespoň jeden
pokrm v kategorii hlavních chodů, připravený z Nizozemských slávek od dodavatele PREMIER.
7.2 Partner je povinen, nejdříve však 3 dny od data podpisu této smlouvy a dodání starter packu,
CMW propagovat pomocí reklamních předmětů obsažených v marketingovém starter packu, tj.:
i. v období od 28. srpna do 1. října 2023 mít na vhodných místech a především na toaletách
umístěné plakáty CMW vel A3 a A1
ii. v období od 28. srpna do 1. října 2023 mít na stolech umístěné CMW reklamní stojánky
iii. v období od 4. září do 1, října 2023 mít na vhodném místě na dveřích hlavního vstupu do
Restaurace umístěnou nálepku CMW,
iv. v období od 18. září do 1. října 2023 mít před hlavním vstupem do Restaurace umístěnou
vlajku CMW (pro prvních 190 restaurací),
7.3 Partner je povinen CMW propagovat svými příspěvky na sociálních sítích, pokud na nich má svůj
profil. Partner je povinen v období od 4. září do 1. října 2023 zveřejnit min. 5 příspěvků na svém
profilu v sociální síti Facebook a min. 5 příspěvků na svém profilu v sociální sítí Instagram (celkem
min. 10 příspěvků). Příspěvky podle tohoto odstavce musí být umístěny v tzv. feed části profilu
(tj. nikoliv v tzv. stories části profilu). Každý příspěvek musí obsahovat pozvánku do Restaurace
na mušle a výzvu k vygenerování Voucheru 1+1, včetně odkazu na Web CMW. Příspěvky na
profilu v sociální síti Facebook musí dále obsahovat označení facebookové stránky
https://www.facebook.com/hopifishub @hopifishhub a příspěvky v síti
https://instagram.com/hopifishhub označení @hopifishhub musí obsahovat označení profilu
hashtagem #czechmusselweek. Vhodné provedení jednotlivých příspěvků navrhne dle svého
volného uvážení Partner.
7.4 Partner je povinen v Restauraci neomezeně přijímat zákazníky předložené Vouchery 1+1
i Vouchery 500 Kč.
7.5 Partner je povinen zajistit, že Restaurace bude během CMW přijímat dodávky Nizozemských
slávek a připravovat pokrmy ze slávek dodaných velkoobchodem, který si Partner vybral
při registraci Restaurace k účastni na CMW.
7.6 V případě, že Partner opakovaně nebo závažně porušuje své povinnosti podle tohoto článku
a takové porušení ani po výzvě ze strany HOPI CEE FISH HUB bez zbytečného odkladu
neodstraní, je HOPI CEE FISH HUB oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Partner v takovém
případě neztrácí právo na náhradu již uplatněných Voucherů 500 Kč.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Partner není bez souhlasu HOPI CEE FISH HUB oprávněn postoupit tuto Smlouvu ani právo
vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu.
8.2 Partnerovi vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč, pokud dojde ze strany
HOPI CEE FISH HUB k porušení Smlouvy v odst. 2.3, 4.1, 4.2 a 4.5, a to za každé jednotlivé
porušení, přičemž zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.
Smluvní pokuta je pak splatná do sedmi dnů od Partnerem doručené výzvy k uhrazení smluvní
pokuty HOPI CEE FISH HUB.
5
8.3 Plnění poskytovaná společností HOPI CEE FISH HUB podle této Smlouvy nejsou výhradní; HOPI
CEE FISH HUB je tatáž případně obdobná plnění oprávněna poskytovat jakékoliv třetí osobě,
včetně konkurentů Partnera.
8.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
8.5 Každá Smluvní strana nese své náklady vzniklé v souvislosti s uzavřením této Smlouvy.
8.6 Tato Smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se právními předpisy České
republiky. Spor z této Smlouvy rozhodne věcně a místně příslušný soud.
8.7 Tato Smlouva je účinná od okamžiku provedení úhrady poplatku za účast Restaurace na CMW.
8.8 Tato Smlouva byla uzavřena na dálku, prostřednictvím Webu CMW. Případné změny a doplnění
této Smlouvy si Smluvní strany sjednají a uzavřou písemně.